Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Хаяг Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан, Шүүхийн тамгын газрын байр
Утас 70356039, 70357306
Факс 70357306
Веб http://court.or.gov.mn/
И-мэйл orkhon_tg@shuukh.mn
Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
Даваа 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Мягмар 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Лхагва 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Пүрэв 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Баасан 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
БямбаАмарна
НямАмарна

нэхэмжлэл /өргөдөл/ гаргах, тендэрийн болон өрийн тодорхойлолт авах

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр
иргэний хэрэг үүсгэнээс 60 хоног, эрүүгийн хэргийн хувьд хэрэг шүүхэд шилжсэнээс хойш 25 хоногт шийдвэрлэнэ. Жич: эрүү, иргэний хэргийг түдгэлдүүдсэн хоног хугацаа дээрх хугацаанд хамаарахүй.
Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс
Иргэний хэргийн хувьд Улсын тэмдэгтийн хураамж /цаашид УТХ гэх/ заавал тушаах ёстой ба УТХ төлөх чадваргүй бол УТХ-с чөлөөлүүлэх хүсэлтээ гаргаж болох бөгөөд чөлөөлүүлэх асуудлыг тухайн хэрэг хуваарьлагдсан шүүгч шийдэвэрлэнэ мөн нотлох баримтыг тухайн нэхэмжлэл гаргаж байгаа иргэн байгууллага өөрөө урьдчилэн тушаана.
Эрүүгийн хэргийн хувьд нотлох баримтыг цуглуулахгүй бөгөөд хохиролын нэхэмжлэл гаргахдаа УТХ тушаахгүй гэдгийн анхаарна уу. Тендерийн болон өрийн тодорхойлолт авахад хүсэлтээ бичгээр гаргах ёстой. Нэхэмжлэl гаргахад ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ

7 дугаар зүйл.Шүүхээс эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлэхэд хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ

7.1.Эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлүүлэхээр өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл шүүхэд гаргах болон шүүхээс баримт бичиг олгоход дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгтийн хураамж хураана:

7.1.1.эд хөрөнгийн чанартай үнэлж болох нэхэмжлэлд нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээс хамаарч тэмдэгтийн хураамж нь дараах хэмжээтэй байх:

Нэхэмжлэлийн

үнийн дүн /төгрөгөөр/
Хураамжийн хувь, хэмжээ /төгрөгөөр/
0-130 000 4550 төгрөг.
130 001-650 000 4550 төгрөг дээр 130 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 3 хувийг нэмнэ.
650 001-1 300 000 20150 төгрөг дээр 650 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 2.4 хувийг нэмнэ.
1 300 001-13 000 000 35750 төгрөг дээр 1 300 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 1.6 хувийг нэмнэ.
13 000 001-ээс дээш 222950 төгрөг дээр 13 000 000 төгрөгөөс давсан дүнгийн 0.5 хувийг нэмнэ.


/Энэ заалтыг 2011 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7.1.2.эд хөрөнгийн бус, түүнчлэн үнэлэх боломжгүй нэхэмжлэлд 70 200 төгрөг;

/Энэ заалтад 2011 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

7.1.3.хэрэгт байгаа нотлох баримтын хуулбар, түүнчлэн шүүхийн шийдвэр, магадлал, шийтгэвэр, гүйцэтгэх хуудас дахин олгоход хуудас тутамд 100 төгрөг.

/Энэ заалтад 2011 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

Хэвлэх

71 дүгээр зүйл.Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчийн дэмжлэгтэйгээр
эрх зүйн маргаан зохицуулахад хураах тэмдэгтийн

хураамжийн хэмжээ

71.1.Эвлэрүүлэн зуучлалын журмаар маргаанаа зохицуулахаар шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргахад 30 000 төгрөгийн тэмдэгтийн хураамж хураана.

/Энэ зүйлийг 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуулиар нэмсэн бөгөөд үүнийг 2013 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө/
Тендерийн тодорхойлолт болон өрийн лавлагаа гаргахад 75000 төрөгийг төрийн сангийн 210005001 дансанд болон архивын лавлагаа нэг хуудас нь 1500 төгрөг байна.
Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт Тайлбар
1. иргэн бол иргэний үнэмлэх байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар болон нотлох баримтыг заавал хаврасгах ёстой нэхэмжлэл болон өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхэд нотлох баримт заавал шаарлагатай бөгөөд тухайнд нотлох баримтын хүрээнд тухайн маргааныг шийдвэрлэнэ.