Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ
Асуулт: Ажлын зураг хянаж баталгаажуулахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?
Хариулт: • Ажлын зургийн бүрдэлт
• Техникийн төсөл
• Захиалагч байгуулгатай хийсэн гэрээ
• Арихтектурын даалгавар
• Техникийн нөхцөлүүд
• Захирамж
• Газрын гэрчилгээ
• Газар олголтын схем
• Экспертиз хийж өгөхийг хүссэн албан бичиг
Асуулт: Зураг төсөл боловсруулахад хэр их хугацаа зарцуулах вэ?
Хариулт: • Схем, тойм зураг гаргах /Ажлын 5 хоног/
• Барилгын зураг төсөл боловсруулах /Ажлын 20-30 хоног/
• Гадна дэд бүтэц, инженерийн байгууламжтай зураг төсөл /Ажлын 30-45 хоног/
• Гадна тохижилтын зураг төсөл /Ажлын 14 хоног/
• Барилгын их засварын зураг /Ажлын 10 хоног/
• Цэцэрлэгт хүрээлэн, олон нийтийн гудамж талбайн тохижилт, Амины орон сууцны тохижилт ба зураг төсөл / Ажлын 10-20 хоног/
Асуулт: Төсөв хянахад ямар материал бүрдүүлэх вэ?
Хариулт: • Мэргэжлийн програм дээр хийгдсэн гүйцэтгэлийн төсөв,
• Хийж гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээ /баталгаажсан/,
• Магадлашгүй ажлын зардал тооцуулах бол тухайн ажлын зайлшгүй ажлын хийгдэх болсон шалтгаан акт /баталгаажсан/,
• Ил далд ажлын акт,
• Фото зураг
Асуулт: Барилга байгууламж ашиглалтанд оруулахад ямар материал бүрдүүлэх вэ?
Хариулт: • Технологийн болон ашиглалтын заавар
• Урьдчилсан үзлэг хийлгэх хүсэлт
• Урьдчилсан үзлэгийн протокол
• Урьдчилсан үзлэгийн биелэлт
• Нормчлолын сан тушаасан баримт
• Комисс ажиллуулах хүсэлт
• Комисс ажиллуулах тушаал
• Комиссын протокол
• Комиссын биелэлт
• Барилга байгууламж ашиглалтанд оруулах акт
• Гүйцэтгэлийн төсөв
• Гүйцэтгэлийн зураг
• Баталгаа
Асуулт: Ажлын явцад бүрдүүлэх материал /Үе шатны хяналт/
Хариулт: • Ил далд ажлын актууд /он сар өдөр бичсэн фото зураг, бүтээгдэхүүний сертификат, гарал үүслийн бичиг, шошго/
• Магадлашгүй ажлын зардлыг зураг төсөлд тусгагдаагүй бол үндэслэлийг гарган протокол хөтлөн, төсөв зохион баталгаажуулах.
• Барилгын ажлын журнал
• Зохиогчийн хяналт хийсэн дүгнэлт
• Дундын гүйцэтгэл авах тухай хүсэлт
• Дундын гүйцэтгэл төсөв
• Гэрээ сунгах хүсэлт
• Учир шалтгааны баримт бичгүүд
• Сунгасан гэрээ
• Ажил эхлэх, үргэжлүүлэх зөвшөөрлийн сунгалт
Асуулт: Ажил эхлүүлэх, үргэжлүүлэх зөвшөөрөл авахад ямар материал бүрдүүлсэн байх вэ?
Хариулт: • Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авахыг хүссэн албан бичиг
• Талбайн зохион байгуулалтын схем зураг /МХГ-аар батлагдсан байх/
• Байгаль орчны дүгнэлт
• Онцгой байдлийн газрын зөвшөөрөл
• ХАБЭА ажиллагааны баримт бичиг төсөл
• Газрын захирамж гэрээ, гэрчилгээ
• Ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн өргөдөл /Газрын албаруу/
• Ажил эхлэх, үргэжлүүлэх зөвшөөрөл
• Илүүдэл хог хаягдал шороог зөөвөрлөх /Хот тохижуулахтай хийсэн гэрээ/
Асуулт: Улсын төсөвийн хөрөнгө оруулалт болон орон нутгийн төсөвийн хөрөнгө оруулалтаар орхон аймагт хийгдэж буй бүтээн байгуулалтанд “ХББЗА”ОНӨҮГ-аар Хот төлөвлөлт, зураг төсөв боловсруулах, үе шатны хяналт хийх, төсөв хийхэд гэрээ байгуулахад ямар баримт бичиг бүрдүүлэх вэ?
Хариулт: • ХААГ болон ЗДТГ-аас гэрээ хийх тухай мэдэгдэл
• Үндсэн гэрээ
• Зохиогчийн хяналтын гэрээ
• Техникийн нөхцөл
• Ажлын зураг /экспертизээр батлагдсан дүгнэлт, инженер геологийн дүгнэлт/
• Төсөв
• Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
• Захиралын иргэний үнэмлэх
• Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ
• Тусгай зөвшөөрлийн гэрээ
• НӨАТ-ын гэрчилгээ
• Барилгын даамал томилсон тушаал /Диплом, шаардлагатай тохиолдолд гэрээ/
• ХАБЭА хариуцсан ажилтан томилсон тушаал /Диплом, шаардлагатай тохиолдолд гэрээ/
• Ажлын график /ХББЗА-аар батлагдсан байх/
Асуулт: “ХББЗА”ОНӨҮГ-аар үе шатны хяналт хийлгэснээр давуу тал юу вэ?
Хариулт: Барилгын салбарын мэргэжлийн инженерийн хамтарсан баг ажиллаж норм дүрэм, стандартын дагуу барилга байгууламж, зам гүүр, инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлыг гүйцэтгүүлэх заавар зөвөлгөө өгөх, бичиг баримтын бүрдлийг хангах, барилга угсралтын ажлын явцад гарсан асуудлыг шийдвэр гаргахад туслана.
1 Нийт тоо: 8