Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-437 дугаар нээлттэй хорих анги
Асуулт: Яаж чөлөө авах вэ?
Хариулт: 1.Жирийн дэглэмд ял эдэлж байгаа ялтны төрөл садангийн хүн /эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагч, хүүхэд, төрсөн болон хадам эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өвөг эцэг, эмэг эх, нэг ам бүлд амьдардаг ач, зээ/ хүндээр өвчилсөн буюу нас барсан, байгалийн гамшиг, гэнэтийн бусад аюул тохиолдсоны улмаас ар гэрт нь үлэмж хор хөнөөл учирсан бол тухайн ялтны зан байдал, засрал хүмүүжлийг харгалзан баривчлах ял эдлүүлэх байр, хорих ангийн дарга зам хоногийг оролцуулан 7 хүртэл хоногийн чөлөө олгоно.
2.Чөлөө хүсэгч иргэн дээрх нөхцөл байдал бий болсныг нотолсон сум, дүүрэг, баг, хорооны засаг дарга, эмнэлгийн байгууллагын магадлагааг бүрдүүлэн баривчлах байр, хорих ангийн даргад чөлөө хүссэн өргөдлийн хамт өгч шийдвэрлүүлнэ.
3.Чөлөө авах ялтныг түүний төрөл садангийн хоёроос доошгүй хүний баримт бичгийг шалган төрөл садан гэдэг нь нотлогдвол чөлөө олгох бөгөөд барьцаа мөнгө, эд зүйл авахыг хориглоно.
4.Батлан даагч нь ялтныг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, чөлөөний хугацаа дуусмагц өөрийн биеэр буцаан авчрах үүрэг хүлээнэ.
5.Ялтныг чөлөөний хугацаанд ирээгүйгээс хорих ангид учирсан зардлыг батлан даагч бүрэн хариуцна.
6.Чөлөөгөөр явах ялтан, түүний батлан даагч чөлөөний хугацаандаа нийслэлд бол Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын жижүүрт, орон нутагт явах бол тухайн аймаг, сум дахь шийдвэр гүйцэтгэх албанд ажлын цагаар өдөрт 1 удаа бүртгүүлэх үүрэгтэй. Чөлөөгөөр яваа ялтан орон нутаг дахь шийдвэр гүйцэтгэх албанд бүртгүүлсэн бол бүртгэсэн албан хаагч энэ тухай Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын жижүүрт шуурхай мэдээгээр танилцуулна.
7.Хэрэв чөлөөний хугацаандаа бүртгүүлээгүй, оршин суух газартаа байгаагүй, эсхүл согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн бол чөлөөг даруй зогсоож, уг ялтанд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай Монгол Улсын хуульд заасан сахилгын шийтгэл ногдуулна.
8.Ялтанд эрүүгийн өөр хэрэг үүсгэгдэн шалгагдаж байгаа, эсхүл ял эдэлж байхдаа дахин гэмт хэрэг үйлдэж шийтгэгдсэн буюу оргохыг завдсан, зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн, түүнчлэн эмнэлгийн магадлагаа, сум, дүүрэг, баг, хорооны засаг даргын тодорхойлолт, тамга, тэмдэг, батлан даагчийн иргэний үнэмлэх зөрчилтэй байгаа бол ялтанд чөлөө олгохыг хориглоно.1.Жирийн дэглэмд ял эдэлж байгаа ялтны төрөл садангийн хүн /эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагч, хүүхэд, төрсөн болон хадам эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өвөг эцэг, эмэг эх, нэг ам бүлд амьдардаг ач, зээ/ хүндээр өвчилсөн буюу нас барсан, байгалийн гамшиг, гэнэтийн бусад аюул тохиолдсоны улмаас ар гэрт нь үлэмж хор хөнөөл учирсан бол тухайн ялтны зан байдал, засрал хүмүүжлийг харгалзан баривчлах ял эдлүүлэх байр, хорих ангийн дарга зам хоногийг оролцуулан 7 хүртэл хоногийн чөлөө олгоно.
2.Чөлөө хүсэгч иргэн дээрх нөхцөл байдал бий болсныг нотолсон сум, дүүрэг, баг, хорооны засаг дарга, эмнэлгийн байгууллагын магадлагааг бүрдүүлэн баривчлах байр, хорих ангийн даргад чөлөө хүссэн өргөдлийн хамт өгч шийдвэрлүүлнэ.
3.Чөлөө авах ялтныг түүний төрөл садангийн хоёроос доошгүй хүний баримт бичгийг шалган төрөл садан гэдэг нь нотлогдвол чөлөө олгох бөгөөд барьцаа мөнгө, эд зүйл авахыг хориглоно.
4.Батлан даагч нь ялтныг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, чөлөөний хугацаа дуусмагц өөрийн биеэр буцаан авчрах үүрэг хүлээнэ.
5.Ялтныг чөлөөний хугацаанд ирээгүйгээс хорих ангид учирсан зардлыг батлан даагч бүрэн хариуцна.
6.Чөлөөгөөр явах ялтан, түүний батлан даагч чөлөөний хугацаандаа нийслэлд бол Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын жижүүрт, орон нутагт явах бол тухайн аймаг, сум дахь шийдвэр гүйцэтгэх албанд ажлын цагаар өдөрт 1 удаа бүртгүүлэх үүрэгтэй. Чөлөөгөөр яваа ялтан орон нутаг дахь шийдвэр гүйцэтгэх албанд бүртгүүлсэн бол бүртгэсэн албан хаагч энэ тухай Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын жижүүрт шуурхай мэдээгээр танилцуулна.
7.Хэрэв чөлөөний хугацаандаа бүртгүүлээгүй, оршин суух газартаа байгаагүй, эсхүл согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн бол чөлөөг даруй зогсоож, уг ялтанд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай Монгол Улсын хуульд заасан сахилгын шийтгэл ногдуулна.
8.Ялтанд эрүүгийн өөр хэрэг үүсгэгдэн шалгагдаж байгаа, эсхүл ял эдэлж байхдаа дахин гэмт хэрэг үйлдэж шийтгэгдсэн буюу оргохыг завдсан, зөрчил гаргаж сахилгын шийтгэл хүлээсэн, түүнчлэн эмнэлгийн магадлагаа, сум, дүүрэг, баг, хорооны засаг даргын тодорхойлолт, тамга, тэмдэг, батлан даагчийн иргэний үнэмлэх зөрчилтэй байгаа бол ялтанд чөлөө олгохыг хориглоно.Асуулт: Эргэлт, түр уулзалтаар ямар эд зүйлийг өгч болох вэ?
Хариулт: Дараах эд зүйлийг ялтанд зөвшөөрнө.
1.боловсруулсан хүнсний болон гурилан бүтээгдэхүүн;
2.ариун цэврийн болон ахуйн хэрэгцээний зүйлс;
3.бугуйн цаг;
4.аллага, хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчилснаас бусад сонин, ном, сэтгүүл;
5.нормын болон ээлжийн дотуур хувцас;
6.спортын хувцас;
7.хөлөгт тоглоом;
8. гэр бүлийн гишүүдийн фото зураг.
9.3асгийн газраас тогтоосон амьжиргааны баталгаажих доод төвшингийн 10 хувьтай тэнцэх хэмжээний бэлэн мөнгө.
Асуулт: Эргэлт, уулзалтаар яаж уулзах вэ?
Хариулт: 1.Уулзалтыг хорих ангийн дарга, харуул хамгаалалт эрхэлсэн дэд даргын бичгээр өгсөн зөвшөөрлөөр ерөнхий жижүүр буюу ээлжийн дарга зохион байгуулна.
2.Ялтан зохих хяналтын дор төрөл садантай удаан, бусад хүнтэй түр хугацааны уулзалт хийнэ
3.Төрөл садан гэдэгт түүний эхнэр, нөхөр, хүүхэд, төрсөн болон хадам эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өвөг эцэг, эмэг эх, нэг ам бүлд хамт амьдардаг ач, зээг ойлгоно.
4.Түр болон удаан хугацааны уулзалтаар ирэгсдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар өргөдлийг тоо бүтгэлийн байцаагч хүлээн авч уулзагсад /төрөл садан/-ын баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, ялтны ял эдэлж байгаа дэглэм, уулзах хугацааг магадлан хуульд заасны дагуу тодорхойлно.
5.Удаан хугацааны уулзалт нь 72 цагаас илүүгүй байна.
6.Түр уулзалт 3 цагт багтаан тодорхой зааж шийдвэрлэнэ
7.Харуул хамгаалалтын ажилтны шаардлага биелүүлээгүй болон дотоод журам зөрчсөн тохиолдолд уулзалтыг зогсоож, энэ тухай ангийн удирдлагад мэдэгдэнэ.
9.Удаан хугацааны уулзалтаар дор дурдсан нэг удаагийн хэрэгцээнээс илүү ирсэн зүйлсийг буцаан олгоно:
Нэг удаагийн хэрэгцээ гэдэгт:
- Гурилан бүтээгдэхүүн 5кг
- Гурил 10кг
- Будаа 5кг
- Сахар 2кг
- Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн 2кг хүртэл байх ба бусад ахуйн хэрэгцээний зүйлс 5 ширхэгээс илүүгүй байна.
10.Уулзалтын зардлыг уулзагсад хариуцаж ангитай тооцоо хийх ба удаан хугацааны уулзалт хоногт 4500 төгрөг байна.
11.Уулзалтыг ажлын өдрийн 10.00-17.00 цагийн хооронд зохион байгуулах бөгөөд хүчлэн хамгаалалт, өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласан үед түр хугацааны уулзалтыг хязгаарлахгүй.

12.Амралтын өдрүүдэд өөр орон нутаг, газар /тухайн хорих анги байрлаж буй газраас бусад аймаг, сум, хот/-аас уулзалтаар ирсэн иргэдийг иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах бусад баримтыг нь үндэслэн уулзуулах асуудлыг хорих ангийн дарга нэн даруй шийдвэрлэнэ.
Уулзах хүсэлт гаргасан хүнтэй ялтан уулзахыг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд хувийн хэрэгт нь тэмдэглэл үйлдэж, өөрөөр нь гарын үсэг зуруулна.
13.Ялтны хувийн хэрэгт албан ёсоор бүртгэгдээгүй, төрөл садны хүн болохыг нотолсон хууль ёсны баримт бичиг, эсхүл сум, дүүргийн Засаг даргын тодорхойлолтгүй иргэнтэй удаан хугацааны уулзалт хийлгэхийг хориглоно.
Асуулт: Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардлыг заавал төлөх ёстой юу?
Хариулт: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 82-р зүйлд заасан зардлыг шийдвэр гүйцэтгэгч нь төлбөр авагчтай харилцан тохиролцсон хэмжээгээр тодорхойлж гаргуулаад шийдвэр гүйцэтгэгч шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг дуусгавар болсон тохиолдолд уг зардлыг төлбөр төлөгчөөс нөхөн гаргуулж төлбөр авагчид олгоно.
Асуулт: Битүүмжилсэн эд зүйлийг үрэгдүүлсэн тохиолдолд ямар хариуцлага хүлээх вэ?
Хариулт: Төрийн эрх бүхий байгууллага албан тушаалтнаас битүүлжилсэн эд хөрөнгө мөнгө үнэт зүйлийг зохих зөвшөөрөлгүйгээр захиран зарцуулсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох эсхүл нэгээс гурван сар хүртэл хугацаагаар баривчлах ял шийтгэнэ.
Асуулт: Шийдвэр гүйцэтгэгч зөвшөөрөлгүй нэгжлэг хийх эрхтэй байдаг юм уу?
Хариулт: Төлбөр төлөгчийн эд хөрөнгөнд үзлэг хийх,битүүмжлэх, барьцаалах, хураах явцад түүний биедээ буюу ямар нэгэн газар, эсхүл бусад этгээдэд нуусан эд хөрөнгийг илэрүүлэх зорилгоор биед болон тухай эд хөрөнгийг нуусан газарт нэгжлэг хийх болно/ШШГТХ-н 35-р зүйлийн 35.1.2/
Асуулт: Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулах хугацаа
Хариулт: - Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг орон нутгийн цагаар 06-22 цагийн хооронд явуулах ба тодорхой цагийг шийдвэр гүйцэтгэгч өөрөө тогтооно.
- Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг ажлын бус өдөр, эсхүл орон нутгийн цагаар 22.00 цагаас 06.00 цагийн хооронд явуулах шаардлагатай бол ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчээс зөвшөөрөл авч ажиллагааг явуулсан тэмдэглэлд энэ тухай тусгана. Хойшлуулшгүй нөхцөл байдлын улмаас шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг явуулсан тохиолдолд 24 цагийн дотор ахлах шийдвэр гүйцэтгэгчид мэдэгдэнэ. /ШШГТХ-н 14-р зүйлд/
Асуулт: Хүүхдийн тэтгэлэгийн хэмжээг хэрхэн тогтоодог вэ?
Хариулт: Гэр бүлийн тухай хуулийн 40-р зүйлийн 40.1.2-т зааснаар тэтгэлэг авагч хүүхдийн амьдарч буй бүс нутгийн амьжиргааны баталгаажих доод түвшингийн 50 хувиар 0-11 нас хүртэл , 11-16 суралцаж буй бол 18 нас хүртлэх 100 хувиар тооцдог.
1 Нийт тоо: 8