Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
Асуулт: Хашааны газраа иргэд дур мэдэн сунгадаг боллоо. Энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?
Хариулт: Хашааны газрыг дур мэдэн сунгасан тохиолдолд уг газрыг зөрчилтэй гэж үзэж өмчлүүлэхгүй байх бодлогыг ЗГ-с барьж байгаа болно.
Асуулт: Өмчилж, эзэмшиж авах газартаа кадастрын зураг хийлгүүлнэ гэсэн. Энэ нь ямар зураг байдаг юм бэ? Холбогдох зардлыг хэн хариуцах вэ?
Хариулт: Газрын кадастрын зураг гэдэг нь хамгийн энгийнээр тодорхойлоход тухайн газрын байршил, зааг, талбай, газар дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн тоо, тэдгээрийн төлөв байдлыг зураг зүйн аргаар тодорхойлон баталгаажуулж улмаар газар эзэмшигч, өмчлөгчийн эрх ашгийг аливаа эрсдлээс хамгаалах гол нотлох баримт болох юм. Энэхүү зургийг зөвхөн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагууд зохих журам, зааврын дагуу үйлдэн харъяалах газрын албанд хүлээлгэн өгөх бөгөөд иргэд өмчийн газраа баталгаажуулахдаа үйлчилгээний зохих төлбөр төлөн кадастрын зургаа хийлгүүлнэ.
Асуулт: Хууль тогтоомжид зааснаар газар өмчлөгч иргэнд хориглох үйлдэл, үйл ажиллагаа гэж бий юу?
Хариулт: Байгаа. "Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль"-ийн 28 дугаар зүйлд зааснаар өмчийн газраа худалдах, арилжих, өвлүүлэх, бэлэглэх, барьцаалах зэргээр гадаадын хуулийн этгээд, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний өмчлөл, эзэмшилд шилжүүлэх, өмчийн газраа сум, дүүргийн Засаг даргын зөвшөөрөлгүйгээр бусдад эзэмшүүлэх, ашиглуулах, өмчийн газраа хүн амын эрүүл мэнд, байгаль хамгаалал, үндэсний аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд харшаар ашиглах, газар тариалангийн газрыг зориулалт бусаар ашиглахыг тус тус хориглодог байна.
Асуулт: Иргэнд өмчлүүлэх газрын үнийг хэн хэрхэн тогтоодог вэ?
Хариулт: "Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль"-ийн 18 дугаар зүйлд зааснаар гэр бүлийн хэрэгцээний болон аж ахуйн зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын үнийг газрын суурь үнэ, газрын үнэлгээний аргачлалыг үндэслэн сум, дүүргийн Засаг дарга тогтооно. Сум, дүүргийн Засаг дарга газрын үнийг тогтоохдоо газрын суурь үнэ тогтоосон Засгийн газрын 1997 оны 152 дугаар тогтоол, иргэнд өмчлүүлэх газрын үнэлгээний аргачлалыг баталсан Засгийн газрын 2003 оны 103 дугаар тогтоолыг тус тус баримтална.
Асуулт: Газрыг дуудлага худалдаагаар худалдах болсон нь орлого багатай иргэдийн газартай болох эрхийг нь хааж байна гэж ойлгож болох уу?
Хариулт: "Газрын тухай хууль" болон "Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль"-д заасны дагуу аж ахуйн болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар олгох газрыг эзэмших, ашиглах эрхийг дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулах журмаар шийдвэрлэхээр зохицуулсан.Харин гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газрыг өмчлүүлэх асуудал нь хуульд заасан хэмжээний, үнэ төлбөргүйгээр өмчлүүлэх хуулийн зохицуулалт хэвээр байгаа тул иргэний газартай болох эрхийг хааж боосон зүйл байхгүй болно.
Асуулт: Газар өмчлөгч иргэн газрын төлбөр, татвар төлөх үу?
Хариулт: Газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа этгээд "Газрын төлбөрийн тухай хууль"-д зааснаар газрын төлбөр төлнө. Харин газар өмчлөгч иргэн "Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль"-д зааснаар үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлнө.
Асуулт: Би газар өмчилж авахаар холбогдох бичиг баримтаа хавсарган өргөдлөө харъяалах сумын Засаг даргад өгсөн боловч өнөөг хүртэл шийдвэрлэхгүй 2 сар гаруй болж байна. Ер нь иргэнд газар өмчлүүлэх тухай захирамж гаргах хуулийн хугацаа хэдэн сар байдаг юм вэ?
Хариулт: "Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль"-ийн 20 дугаар зүйлийн 20.6 дахь хэсэгт зааснаар иргэнд газар өмчлүүлэх эрх бүхий Засаг дарга буюу аймаг, нийслэлийн Засаг дарга газар өмчилж авахыг хүссэн иргэний өргөдлийг хүлээж авсан өдрөөс хойш 3 сарын дотор хянан шийдвэрлэнэ.
Асуулт: Настай хүүхэддээ газар өмчлүүлэх гэсэн юм. Гэтэл тухайн хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгч нь өмнөөс нь эрхийг нь хэрэгжүүлнэ гэх юм.Хууль ёсны төлөөлөгч гэдэгт хэнийг ойлгох вэ?
Хариулт: Хууль ёсны төлөөлөгч гэдэгт насанд хүрээгүй хүүхдийн эцэг, эх, хэрэв насанд хүрээгүй хүүхэд бүтэн өнчин бол орон нутгийн Засаг даргын шийдвэрээр томилогдсон асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг ойлгоно. Эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нь насанд хүрээгүй хүүхдийн нэр дээр зохих журмын дагуу газар өмчилж авахыг хүссэн өргөдөл гаргах эрхтэй.
Асуулт: 2008 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө гэр бүлийн хэрэгцээнд зориупан дундаа хамтран газар өмчилж авсан гэр бүпийн нэг гишүүн нас барсан бол яах вэ?
Хариулт: Газар хамтран өмчлөгчдийн хэн нэг нас барсан, тэрээр газар өмчлөх эрхээ гэрээслэлээр хэн нэгэнд өв залгамжлуулан улдээгээгүй тохиолдолд өмчлөх эрх түүний хууль есны өв залгамжлагчид шилжинэ.Хууль ёсны өвлөгчид нь адил хэмжээгээр өв залгамжлах эрхтэй байдаг.
Хууль ёсны өвлөгч гэдэг нь "Иргэний хууль"-ийн 520 дугаар зүйлийн 520.1 дэх хэсэгт зааснаар нас барагчийн нөхөр, эхнэр, төрүүлсэн болон үрчилж авсан, түүнийг нас барсан хойно төрсөн хүүхэд, нас барагчийн төрүүлсэн болон үрчилж авсан эцэг, эхийг ойлгоно. Эдгээр өвлөгч байхгүй эсвэл эдгээр нь өвлөх эрхээсээ татгалзсан буюу өвлөх эрхээ алдсан бол нас барагчийн өвөг эцэг, эмэг эх, ах, эгч, дүү, ач, зээ нь хууль ёсны өв залгамжлагч болно.
Өв нь "Иргэний хууль"-ийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1-д заасан хугацаагаар буюу газар өмчлөгч нас барснаас хойш 1 жилийн дараа нээгдэх бөгөөд үүний дараа нас барагчийн газар өмчлөх эрхийн өв залгамжлалын асуудал яригдах болно.
Асуулт: 3. 2008 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан дундаа хамтран өмчилж авсан газрыг банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад зээлийн барьцаанд тавьсан тохиолдолд яах вэ?
Хариулт: Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан дундаа хамтран өмчилж авсан газрын өмчлөх эрхийг барьцаалах, түрээслэх зэрэг гэрээний үндсэн дээр бусдад түр хугацаагаар эзэмшүүлж, ашиглуулж байгаа тохиолдолд нэгэнт таны гэр бүлд газар өмчлөх эрх хадгалагдах учир гэр бүлийн нэг гишүун тухайн газар өмчлөх эрхийг шилжүүлэхээр харилцан тохиролцож "Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ" –г байгуулж, холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлснээр гэр бүлийн бусад гишүүдэд шинээр газар өмчлөн авах эрх нээгдэнэ.
1 2 >> Нийт тоо: 12