Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
Асуулт: Барилгын суурийн шороог зайлуулах зөвшөөрлийг хэрхэн авах вэ?
Хариулт: Төсөл хэрэгжүүлэгч нь тухайн барилгын сууриас хичнээн хэмжээний шороо гарахыг тодорхойлж, албан ёсоор хүсэлт гаргасны дагуу зайлуулах цэгийг албан бичгээр зааж өгөх ба тогтоосон цэгт байгаль хамгаалагчийн хяналтан дор шороог зайлуулна.
Асуулт: Гүний усны цооног гаргах зөвшөөрлийг хэрхэн гаргуулах вэ?
Хариулт: • Харъяа сумын Засаг даргын захирамжаар цооног өрөмдөх зөвшөөрөл гаргуулж авсан байна.
• Гүний ус ашиглах дүгнэлт гаргуулж, зөвшөөрөл авна.
Асуулт: Зохих зөвшөөрөлгүйгээр мод бэлтгэсэн, тээвэрлэсэн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлага
Хариулт: Ойн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.4-т заасны дагуу “зохих эрхийн бичиггүйгээр ойгоос мод, түлээ бэлтгэсэн, ойн дагалт баялаг ашигласан, түүнчлэн гарал үүслийн гэрчилгээгүйгээр гуалин, шургааг, дүнз, зүсмэл материал, түлээг тээвэрлэсэн, худалдсан, худалдан авсан, эсхүл эрхийн бичигт заасан нөхцөл, болзлыг зөрчиж үйл ажиллагаа явуулсан бол хууль бусаар бэлтгэсэн, тээвэрлэсэн зүйл, олсон орлогыг хурааж, зөрчил гаргасан иргэнийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний, ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 15 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний тус тус төгрөгөөр тогтох” шийтгэл ногдуулна.
Асуулт: Ойд ямар нэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглодог үе хэзээ вэ?
Хариулт: Ойн тухай хуулийн 3 дугаар зүйл, 3.1.17-т заасны дагуу жил бүрийн 3 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10-ны өдөр, 9 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртлэх хугацаанд түймрийн аюултай үе байдаг тул 29 дүгээр зүйлийн 29.1.7-д заасны дагуу ойгоос мод бэлтгэх, ойн дагалт баялаг ашиглах, ан агнах, зохих зөвшөөрөлгүйгээр аялал, зугаалгаар явахыг хориглоно.
Асуулт: Бүх нийтээр мод тарьдаг үндэсний өдөр хэзээ болдог вэ?
Хариулт: Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигийн дагуу жил бүрийн хавар 5-р сар, намар 10-р сарын 2 дахь 7 хоногийн Бямба гарагт болдог.
Асуулт: Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийх хуулийн хугацаа:
Хариулт: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 7.4-т заасны дагуу ажлын 14 хоногт багтаан хийнэ.
Асуулт: Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэхэд бүрдүүлдэг материалын жагсаалт:
Хариулт: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 7.3-т заасны дагуу батлагдсан техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, байгаль орчны төлөв байдлын тодорхойлолтыг бүрдүүлж ирүүлэх шаардлагатай.
Асуулт: Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг хэзээ хийлгэсэн байх шаардлагатай вэ?
Хариулт: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 7.2, Газрын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл, 34.2-т заасны дагуу үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах зориулалтаар газар эзэмших эрх авсан иргэн, ААНБ нь 90 хоногт багтааж, төсөл хэрэгжихээс өмнө Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг хийлгэсэн байна.
1 Нийт тоо: 8