Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Мэргэжлийн хяналтын газар
Асуулт: Дотооддоо хяналт шалгалт хийсэнээр ямар үр дүнд гаргах вэ?
Хариулт: Аж ахуйн нэгж, байгууллагад дотоод хяналтын тогтолцоо нэвтэрснээр аж ахуйн нэгжийн нийгмийн хариуцлага нэмэгдэнэ.
Асуулт: Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөлд хийх хяналт шалгалт;
Хариулт: Үйлдвэрлэж байгаа болон борлуулж байгаа бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний чанарт тавих хяналт шалгалт;
-Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, хөдөлмөрийн дотоод журмын биелэлтэд тавих хяналт шалгалт;
-Өмчийн бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт шалгалт;
-Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журамд заасан бусад хяналт шалгалт.
Асуулт: Дотоод хяналтыг ямар чиглэлээр зохион байгуулах вэ?
Хариулт: Хууль тогтоомж, стандарт, заавар, нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журмын хэрэгжилт болон тухайн байгууллагын хуулиар хүлээсэн үүрэг, хариуцлагын хэрэгжилтэд тавих хяналт шалгалт;
Асуулт: Дотоодын хяналт шалгалтыг хэрхэн зохион байгуулах вэ?
Хариулт: Харьяа байгууллага, аж ахуйн нэгжид дотоод хяналт шалгалтыг зохион явуулахдаа эрх бүхий албан тушаалтны баталсан удирдамжийн дагуу гүйцэтгэж хяналт шалгалтын ажлын дүн, авсан арга хэмжээний талаар улиралд нэгээс доошгүй удаа тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагын хурлаар хэлэлцүүлэх бөгөөд шаардлагатай бол зохих шийдвэр гаргуулж хамт олонд мэдээлэх юм.
Асуулт: Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь ямар мэргэжлийн хүн байвал зүгээр вэ?
Хариулт: Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэжил, боловсрол эзэмшиж мэргэшсэн, ажлын дадлага туршлагатай байх шаардлагатай.
Асуулт: Аж ахуй нэгжүүд журмаа боловсруулахдаа ямар хууль тогтоомжийг мөрдлөгө болгох вэ?
Хариулт: ААН, байгууллага дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахдаа энэхүү нийтлэг журам болон МУ-ын хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газар, эрх бүхий бусад байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр баталсан шийдвэрийг удирдлага болгоно. Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах үүрэг хүлээсэн нэгж ажилтан тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагад шууд захирагдаж, зохион байгуулалтын хувьд бусад бүтэц, нэгжээс хараат бус байна. Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэл, хэмжээ, зохион байгуулалтын бүтэц, харьяалагдах нэгж, объектын тоог харгалзан тухайн жилд хийх хяналт шалгалтын ажлын тусгайлсан төлөвлөгөөг боловсруулан эрх бүхий албан тушаалтнаар батлуулж, мөрдөн ажиллана.
Асуулт: Аж ахуй нэгжийн дотоодын хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам батлагдсан гэсэн энэ журмын талаар товч мэдээлэл өгөөч ?
Хариулт: “Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль”-ийн 6.4-д заасныг үндэслэн “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан. Энэхүү нийтлэг журмын зорилго нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах ба тус журамд нийцүүлэн аж ахуйн нэгж байгууллага бүр үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон “Дотоод хяналтын журам”-ыг боловсруулж, дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нэгж, ажилтанг томилон ажиллуулах юм.
Асуулт: Хувийн хамгаалах хэрэгслийн ач холбогдол?
Хариулт: -Тоосны шалтгаант амьсгалын замын архаг өвчнөөс сэргийлнэ.
-Химийн бодисын хурц болон архаг хордлогоос урьдчилан сэргийлнэ.
-Механик гэмтэлд өртөхөөс хамгаална.
-Арьс салст хуурайшиж, эмгэг үүсэхээс хамгаална.
-Арьсаар дамжих халдварт өвчнөөс сэргийлнэ.
-Сонсголын эрхтнийг хамгаалж, дүлийрэлтээс сэргийлнэ.
-Гадаад гоо сайхны байдлыг хадгална.

Асуулт: Хамгаалах хэрэгсэл хэрэглээгүйгээс ажилтанд ямар бодит аюул тулгарч болох вэ?
Хариулт: -Осол гэмтэл
-Тоос, тоосонцорт амьсгалын эрхтэн гэмтэх
-Химийн бодисонд хордох, түлэгдэх, цочрох
-Дуу шуугианаас болж ядрах, сонсгол буурах
-Нойтон, хальтиргаатай орчинд хальтрах, бэртэх
-Халдварт нян, өсгөвөрт өртөх
-Хэт их чийгнээс амьсгал, шээс боловсруулах эрхтний эмгэгт өртөх
Асуулт: Манай аймгийн амьжиргааны доод түвшиний орлого хэдэн төгрөг байдаг бэ?
Хариулт: Хүн амын амжиргааны доод төвшинг Үндэсний статистикийн хорооноос байнга гаргадаг. Ингэхдээ бүсчилсэн хэлбэрээр гаргасан байдаг юм. Өнөөгийн байдлаар баруун бүст 132 мянга, хангайн бүст 130 мянга 900, төв 132 мянга 400 /энэ бүст Орхон аймаг хамаардаг/, зүүн бүст 130 мянга 500 төгрөг байгаа. Харин Улаанбаатар 149 мянга 900 төгрөг байна.

1 2 3 4 >> Нийт тоо: 32